6.3.2017. 14:27:00

Одржана петодневна Основна обука зa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлу у Суботици

СУБОТИЦА – Сектор за интерну контролу и интерну ревизију, Министарство финансија, организовао је петодневну Основну обуку зa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлу у Суботици, за полазнике  Северно – Бачког и Западно – Бачког округа у циљу даљег развоја Интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) и спровођења Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. године.

У циљу ефикаснијег управљања јавним финансијама Сектор за интерну контролу и интерну ревизују наставља своју активност спровођења Основних обука на локалном нивоу.

Обука је одржана у сали Градске куће града Суботице у периоду од 27.02.2017. до  03.03.2017.године којој је присуствовало 55 учесника, полазника из: Града Суботице и Општине Бачка Топола, Апатин, Кула, Мали Иђош и Сомбор.

 

Наведена обука подржана је од стране пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“ који спроводе Министарство финансија, Програм уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).

 

Сектор за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија је организовао обуку у складу са чланом 83. Закона о буџетском систему, а у вези испуњења обавеза прописаних Прaвилником o зajeдничким критeриjумимa и стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, функциoнисaњe и извeштaвaњe o систeму финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру.

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФМЦ) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру јавне интерне финансијске контроле (ЈИФК) у јавном сектору и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФMЦ и ИА. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФMЦ и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању јавна интерна финансијска контрола. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФMЦ и ИА организују се као две одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ЈИФК. 

 

Организациона схема ЦЈХ: