26.5.2017. 14:24:00
Влада Републике Србије донела: СТРАТЕГИЈУ развоја финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. год.

Влада Републике Србије је донела СТРАТЕГИЈУ развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. године („ Службени гласник РС “ број 51 од 25. маја 2017.године).

Као део укупне реформе јавне управе, Влада се обавезала да спроведе низ реформских мера које су усмерене на унапређење одговорности руководилаца и запослених у јавном сектору, управљањем јавним средствима у складу са принципима интерне финансијске контроле, а ради остваривања стратешких циљева јавног сектора.

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. године има за циљ да имплементира финансијско управљање и контролу и интерну ревизију у свеукупни систем управљања у јавном сектору, ради обезбеђивања вредности за новац грађанима Републике Србије на ефективан, ефикасан и економичан начин, преношењем циљева националне политике у циљеве институција јавног сектора, што ће омогућити ефикасну процену ризика у односу на дефинисане циљеве и успостављање одговарајућих контрола.

Уклањањем недостатака утврђених процесом праћења примене претходне Стратегије, Стратегија ИФКЈ ће дати допринос код испуњавања конкретних захтева који прате приступање Републике Србије Европској унији датих у оквиру Преговарачког поглавља 32 – Финансијски надзор. Истовремено, циљ Стратегије ИФКЈ је да обезбеди економичну, ефикасну и ефективну употребу јавних средстава, као и пружање квалитетнијих услуга јавне управе крајњим корисницима.

15.5.2017. 14:30:00
Одржана петодневна Основна обука зa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлу у Нишу

НИШ - У циљу даљег развоја Интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) и спрoвођења Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. године, Сектор за интерну контролу и интерну ревизују је наставио своју активност спровођења Основних обука на локалном нивоу. У складу са наведеним, у Нишу је одржана петодневна Основна обука за финансијско управљање и контролу којој су присуствовали представници Града Ниша као и  представници Општина Сврљиг, Алексинац, Гаџин Хан и Ражањ.

Поменута Основна обука зa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлу која је одржана у Нишу имала је за циљ омогућавање присуства што већег броја полазника из Нишавског управног округа.

Обука је одржана у периоду од 08.05.2017. до 12.05.2017. године у Регионалном центру за едукацију просветних радника у Нишу, на којој је присуствовалао 52 учесника / полазника која су стекла основно знање из области Финансијског управљања и контроле – ФУК систем. Полазницима су ближе представљени и елементи ФУК система који су усклађени са међународним стандардима интерне контроле.

Сектор за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија је организовао обуку у складу са чланом 83. Закона о буџетском систему, а у вези испуњења обавеза прописаних Прaвилником o зajeдничким критeриjумимa и стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, функциoнисaњe и извeштaвaњe o систeму финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру.

Наведена обука подржана је од стране пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“ који спроводе Министарство финансија, Програм уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).

6.3.2017. 14:27:00
Одржана петодневна Основна обука зa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлу у Суботици

СУБОТИЦА – Сектор за интерну контролу и интерну ревизију, Министарство финансија, организовао је петодневну Основну обуку зa финaнсиjскo упрaвљaњe и кoнтрoлу у Суботици, за полазнике  Северно – Бачког и Западно – Бачког округа у циљу даљег развоја Интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) и спровођења Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017-2020. године.

У циљу ефикаснијег управљања јавним финансијама Сектор за интерну контролу и интерну ревизују наставља своју активност спровођења Основних обука на локалном нивоу.

Обука је одржана у сали Градске куће града Суботице у периоду од 27.02.2017. до  03.03.2017.године којој је присуствовало 55 учесника, полазника из: Града Суботице и Општине Бачка Топола, Апатин, Кула, Мали Иђош и Сомбор.

 

Наведена обука подржана је од стране пројекта „Унапређење ревизије на локалном нивоу за ефикасније управљање јавним финансијама“ који спроводе Министарство финансија, Програм уједињених нација за развој (УНДП), а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).

 

Сектор за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија је организовао обуку у складу са чланом 83. Закона о буџетском систему, а у вези испуњења обавеза прописаних Прaвилником o зajeдничким критeриjумимa и стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, функциoнисaњe и извeштaвaњe o систeму финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру.

ДОКУМЕНТА

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору Републике Србије за период 2017-2020
ПРЕУЗМИ
Образац Годишњег извештаја за Интерну ревизију
ПРЕУЗМИ

ИЗВЕШТАЈИ

Консолидовани годишњи извештај за 2015. годину о стању ИФКЈ у јавном сектору у Републици Србији
ПРЕУЗМИ
Консолидован годишњи извештај за 2014 годину о стању ИФКЈ о стању у јавном сектору У Републици Србији
ПРЕУЗМИ

О Централној јединици за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успоставља се ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФМЦ) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру јавне интерне финансијске контроле (ЈИФК) у јавном сектору и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФMЦ и ИА. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФMЦ и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању јавна интерна финансијска контрола. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФMЦ и ИА организују се као две одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се лоцира у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ЈИФК. 

 

Организациона схема ЦЈХ: