O пројекту

Твининг Пројекат

Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ПИФЦ)

 

ПИФЦ Твининг пројекат – партнерске институције и циљеви

ПИФЦ Твининг пројекат се спроводи у сарадњи Министарства економије и финансија Републике Француске и Централне јединице за хармонизацију (ЦХУ) Министарства финансија Републике Србије.

Општи циљ пројекта јесте успостављање модерног и ефикасног система управљања јавним финансијама на свим нивоима власти што се огледа у транспарентном коришћењу и уштедама јавних буџетских средстава у Републици Србији.

Специфични циљ пројекта јесте унапређење и модернизација система управљања јавним финансијама са фокусом на интерну финансијску контролу и примену консолидованих ПИФЦ методологија и процедура у јавном сектору у складу са међународним стандардима и најбољим ЕУ праксама.

Шта је ПИФЦ?

Интерна финансијска контрола у јавном сектору (ПИФЦ) представља свеобухватан и иновативан приступ управљања у јавном сектору, који подразумева комбинацију инструмената за ефикасно и ефективно управљање јавним ресурсима, обликовање културе управљања и трансформацију друштва.

Сам термин и концепт ПИФЦ система је развила Европска комисија са циљем да земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ пружи помоћ у разумевању и примени добро развијених и ефективних мера за контролу и управљање јавним државним приходима, расходима, расположивим средствима и утврђеним обавезама.

Jедан од стубова ПИФЦ система jeстe одговорност руководилаца у јавном cектору за начин којим се управља јавним средствима, као и за остварене резултате рада према претходно јасно дефинисаним оперативним циљевима и њиховим финансијским ефектима. ПИФЦ систем омогућава да се унапреди руковођење, да се избегну ризици и да се расположиви ресурси искористе на сврсисходан начин водећи рачуна о потребама и интересу грађана.

Очекивани резултати

ПИФЦ Твининг пројекат ће омогућити унапређење и јачање постојећих институционалних и структурних капацитета на пољу управљачке одговорности (систем финансијског управљања и контроле) и функционално независне интерне ревизије (ИР систем).

Путем непосредне размене искустава и примера добре праксе, ПИФЦ Твининг пројекат ће допринети јачању улоге и капацитета Централне јединице за хармонизацију која је надлежна за развој и промовисање методологија интерне контроле и интерне ревизије и за координацију спровођења прописа у тој области.

 

Корисничке институције

Поред Централне јединице за хармонизацију Министарства Финансија која је главни корисник пројекта, ПИФЦ твининг пројектом ће бити обухваћен широк спектар корисника међу којима су министарства, владине институције, јединице локалне самоуправе и други корисници јавних средстава.

 

Зашто је ПИФЦ твининг пројекат битан за Србију?

Партнерство две државне администрације Француске и Србије ће омогућити даљи развој интерне финансијске контроле у јавном сектору у свим јавним установама Републике Србије што ће допринети ефикасној реформи јавне управе и јавних финансија у складу са приоритетима националне ПИФЦ Стратегије 2017-2020, захтевима Евроспке уније (Поглавље 32) и међународним стандардима (INTOSAI, COSO 2013, IPPF IIA).

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

Уколико имате неко питање будите слободни да нам га поставите. Ми смо ту да Вам одговоримо у најкраћем могућем року.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Skip to toolbar