ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ

Интерна финансијска контрола у јавном сектору обухвата:

 1. финансијско управљање и контролу;
 2. интерну ревизију;
 3. хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију.

Надлежности

По угледу на најбољу праксу EУ и праксу других земаља кандидата за придруживање EУ, главни институционални покретач успостављања и развоја система интерне финансијске контроле у јавном сектору јесте Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ).

У складу са Законом о буџетском систему, ЦЈХ обавља следеће послове:

 • централне хармонизације, координације, праћења примене и сагледавања квалитета финансијског управљања и контроле и интерне ревизије;
 • дефинисања заједничких критеријума и стандарда за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору;
 • дефинисања заједничких критеријума за организацију и поступање интерне ревизије у јавном сектору;
 • вођења регистра овлашћених интерних ревизора у јавном сектору и евиденције повеља интерне ревизије;
 • стручног усавршавања, сертификације и надзора над радом интерних ревизора;
 • стручног усавршавања руководилаца и запослених у јавном сектору из области финансијског управљањља и контроле, у складу са међународно прихваћеним стандардима;
 • обједињавања годишњих извештаја корисника јавних средстава о стању финансијског управљања и контроле и интерне ревизије;
 • припреме Консолидованог годишњег извештаја о стању система интерне финансијске контроле у јавном сектору у РС, који министар финансија доставља Влади.

ЦЈХ активно учествује у припреми стратегија, закона и других прописа релевантних за развој система интерне финансијске контроле у јавном сектору, као и у кључним активностима везаним за Пoглaвљe 32 o финaнсиjскoм нaдзoру.

Организација

Послове ЦЈХ обавља Сектор за интерну контролу и интерну ревизију у оквиру Министарства финансија. Сектор се састоји од две групе, и то Групе за хармонизацију система финансијског управљања и контроле и Групе за хармонизацију интерне ревизије.

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ

Уколико имате неко питање будите слободни да нам га поставите. Ми смо ту да Вам одговоримо у најкраћем могућем року.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Skip to toolbar